SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

Phần mềm - app nhiễu sóng tín hiệu(loa, bluetooth,wifi....)