SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

Phần Mềm Giải Bài Tập Chính Xác 100%